Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RGPD, fr. GPRD) ;

Jako wykonujący zawód Genealoga Spadkowego, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, informuję co następuje:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PAULUS -Poszukiwania Spadkobierców, z siedzibą: ul Szlak 77/222, 31-153 Kraków, Polska, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest: Pan Paweł Jaworski, adres e-mail: jaworski.paulus@paulus.in , telefon +48 696 449 699
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udowodnienia Pani/Pana praw do spadku, w postępowaniu spadkowym, prowadzonym na terenie Republiki Francji i zostaną udostępnione wyłącznie organom, które z mocy prawa upoważnione są do pozyskania tych danych, a w szczególności Notariuszowi prowadzącemu przedmiotowe postępowanie spadkowe oraz francuskim organom skarbowym, nie będą zaś udostępniane innym odbiorcom
 4. podanie danych osobowych jest niezbędne dla potwierdzenia Pani/Pana prawa do dziedziczenia we wspomnianym postępowaniu spadkowym, a następnie przeprowadzenia likwidacji niniejszego spadku, w przypadku niepodania danych niemożliwym będzie dokonanie tych czynności
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o ile uzna Pani/Pan, iż naruszone zostały przepisy prawa na tle przetwarzania Pani/Pana
  • danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane w zgodzie z przepisami prawa oraz interesem      prawnym i faktycznym wszystkich uczestników niniejszego postępowania spadkowego 
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla zakończenia  przedmiotowego postępowania spadkowego, nie dłużej, niż do czasu wygaśnięcia roszczeń mogących powstać na tle przedmiotowego postępowania spadkowego

 

W imieniu Administratora
Paweł Jaworski

 

 


Podziękowania:

Icons made by mynamepong from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY